Giới thiệu các cấp truy cập tài khoản Google AdWords

Các cấp truy cập tài khoản Google AdWords

Các cấp truy cập tài khoản Google AdWords

Vì tính chất công việc tại một thời điểm nào đó, bạn muốn có nhiều người cùng dùng chung tài khoản Google AdWords của mình. Khi bạn cần chia sẻ tài khoản AdWords của mình cho người khác, bạn có thể mời họ chia sẻ quyền truy cập thông qua Tài khoản Google của chính họ. Dĩ nhiên bạn không thể nào để mọi người được quyền kiểm soát toàn bộ khi truy cập tài khoản AdWords đã chia sẻ. Mỗi khi bạn cấp quyền truy cập thì bạn cần chọn các tính năng mà người dùng có thể tác động bằng cách gán một cấp truy cập.

Để thực hiện cấp quyền chính xác, mời bạn tham khảo các cấp truy cập trong bảng sau:

Các cấp truy cập

Các cấp truy cập

Lưu ý rằng khi người dùng có quyền truy cập “Chỉ đọc” vào tài khoản AdWords của bạn thì không thể truy cập vào các tab phụ Lịch sử thay đổi, Chuyển đổi, Phân bổ và Google Analytics trong tab Công cụ.

Truy cập dành cho tài khoản người quản lý

Bạn có thể hình dung rằng cấp quyền truy cập dành cho tài khoản người quản lý giống như bạn là người quản lý tài khoản. Cụ thể nếu bạn đã chấp nhận lời mời liên kết đến tài khoản người quản lý, thì những người có quyền truy cập quản trị vào tài khoản người quản lý có thể nhận email thông báo và quản lý bất kỳ phần nào của tài khoản cũng như chiến dịch của tài khoản đó. Họ cũng có thể thay đổi cấp truy cập của một người khác và trong một số trường hợp họ có thể chấm dứt cấp truy cập của người nào đó.

Trả lời