Giới thiệu trạng thái nhóm quảng cáo

google-adwords-agency

Trong một chiến dịch sẽ có một hoặc nhiều nhóm quảng cáo và trong mỗi nhóm quảng cáo có quảng cáo, từ khóa và giá thầu. Để biết nhóm quảng cáo có hoạt động hay không bạn phải xem qua trạng thái của nhóm quảng cáo đó.

Bạn cần chú ý rằng trạng thái nhóm quảng cáo khác với trạng thái của chiến dịch, quảng cáo và từ khóa, mặc dù các trạng thái có thể ảnh hưởng lẫn nhau. Để hình dung được các thành phần trong chiến dịch quảng cáo AdWords, bạn hãy xem cấu trúc các thành phần dưới đây.

các-thành-phần-trong-chiến-dịch-quảng-cáo-AdWords

Cấu trúc này diễn ra theo từng cấp bậc, cấp cao nhất ở phía trên và giảm dần xuống dưới. Sự ảnh hưởng được thể hiện ở chỗ những thay đổi trạng thái ở cấp chiến dịch sẽ ảnh hưởng đến trạng thái của nhóm quảng cáo, quảng cáo và từ khóa trong chiến dịch đó. Thay đổi trạng thái ở cấp nhóm quảng cáo sẽ ảnh hưởng đến quảng cáo và từ khóa trong nhóm quảng cáo đó, v.v…

Để xem trạng thái nhóm quảng cáo, bạn thực hiện theo các bước sau:

  • Đăng nhập vào tài khoản AdWords.
  • Nhấp vào tab Chiến dịch ở trên cùng.

Nhấp-vào-tab-Chiến-dịch-ở-trên-cùng

  • Nhấp vào tab Nhóm quảng cáo.

Nhấp-vào-tab-Nhóm-quảng-cáo

  • Xem trạng thái nhóm quảng cáo trong cột Tình trạng.

Xem-trang-thái-nhóm-quảng-cáo-trong-cột-Trạng-thái

Bạn có thể nhấp vào tiêu đề “Tình trạng” để sắp xếp lại các nhóm quảng cáo của mình theo trạng thái.

Bạn-có-thể-nhấp-vào-tiêu-đề-Tình-trạng-để-sắp-xếp-lại-các-nhóm-quảng-cáo-của-mình-theo-trạng-thái

Tham khảo bảng chú thích các trạng thái nhóm quảng cáo

bảng-chú-thích-các-trạng-thái-nhóm-quảng-cáo

Chúc các bạn thành công!

Trả lời